Om si Societate

Despre proiect

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MENCȘ-UMPFE), a demarat, în data de 2 decembrie 2010, proiectul cu titlul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Proiectul a beneficiat de o finanţare nerambursabilă în valoare de 13.926.074,97 lei, reprezentând 79% din valoarea totală a costurilor eligibile şi va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, în parteneriat cu SC Siveco Romania SA, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie - TEHNE şi SC Millenium Design Group SRL.

Proiectul și-a propus să contribuie la creşterea calităţii în învăţământul preuniversitar, prin dezvoltarea competenţelor necesare cadrelor didactice performante, urmărind îmbunătăţirea permanentă şi formarea profesională continuă a dascălilor, cu specializare în aria curriculară „Om şi Societate”. 

 

Cui s-a adresat?

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 5.000 cadre didactice care nu au obţinut încă definitivatul şi/sau gradele didactice și 84 de formatori.

Specific, în contextul economic actual, dorim să venim în întâmpinarea posibilităţilor materiale reduse ale cadrelor didactice, asigurându-le acestora suportul în procesul de formare continuă pentru pregătirea examenelor de definitivat şi/sau obţinere a gradelor didactice. Cum? Propunând depăşirea formele tradiţionale de perfecţionare, care pot părea perimate în prezent, prin dezvoltarea şi implementarea unui program de formare profesională modern, adaptat necesităţilor de instruire actuale, dar şi permanentelor inovaţii din pedagogie.

 

Care au fost principalele obiective  ale proiectului?

  • dezvoltarea profesională şi implicit a oportunităţilor de carieră pentru 5.000 de cadre didactice din ţară;
  • îndrumarea atenţiei dascălilor în principal pe nevoile de dezvoltare ale elevilor şi pe reformularea ofertei educaţionale;
  • aplicarea corectă a conceptelor actuale ale învăţământului modern şi organizarea de activităţi de predare-învăţare din perspectıva acestora;
  • structurarea abilităţilor şi competenţelor cadrelor didactice, pentru a genera în rândul elevilor dezvoltarea capacităţilor de învăţare, de a învăţa cum să înveţi, precum şi de integrare socială, inclusiv sporirea şanselor de găsire a unui loc de muncă.

Programul înglobează, de asemenea, şi unul dintre obiectivele esenţiale ale dezvoltării durabile – oameni mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a acţiona cu responsabilitate faţă de generaţiile viitoare.

 

Care au fost principalele beneficii ale proiectului?

Proiectul și-a propus să accentueze modul de utilizare al mijloacelor de tehnologia informaţiei (TIC) de către cadrele didactice, în cadrul procesului de predare învăţare. Chiar dacă ne aşteptăm ca utilizarea tehnologiei TIC în mediul educaţional românesc să nu reprezinte o problemă, realitatea susţine de cele mai multe ori contrariul. Din acest motiv, sperăm ca o dată cu înglobarea TIC în programul de formare adresat profesorilor va fi posibilă:

- actualizarea permanentă a informaţiilor de specialitate şi eliminarea neajunsurilor generate de insuficienta pregătire profesională iniţială;

- pregătirea lecţiilor într-o manieră superioară calitativ, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic;

- gestionarea optimă a timpului limitat de care dispun, pentru a răspunde nevoilor actuale de educaţie ale elevilor.

 

În cadrul procesului de implementare, priorităţile au fost:

-  dezvoltarea programului de formare continuă acreditat;

- dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii software destinate îmbunătăţirii formării cadrelor diactice (portalul de colaborare „Om şi Societate”);

- implementarea programului de formare continuă (prin intermediul echipei de formatori);

- certificarea cadrelor didactice (cu 25 de credite profesionale transferabile) la finalul programului de formare.

După finalizarea procesului de formare au fost centralizate toate datele legate de grupul țintă al proiectului. În acest sens au fost identificate caracteristicile grupului țintă realizat în cadrul proiectului care se prezintă după cum urmează:

De asemenea în cadrul proiectului au fost formați 84 de formatori.

Conform rezultatelor finale, in cadrul proiectului, au fost certificate 5316 cadre didactice din invatamantul secundar inferior si din invatamantul secundar superior.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”, puteţi contacta echipa MENCȘ-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.