Om si Societate

Comunicate de presă

Titlu Continut
29.03.2013 Comunicat de presa - Modificare grup tinta

Bucureşti

29 martie 2013

 

COMUNICAT

 

Avem deosebita plăcere de a informa că, începând cu data de 26.03.2013,  în cadrul proiectului Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ POSDRU/87/1.3/S/53889, cadrele didactice care au specialitatea Religie au posibilitatea să se înscrie şi să participe la procesul de formare profesională care se derulează în cadrul proiectului.

La nivel naţional numărul de care didactice care predau această disciplină este de aprox. 2275 de persoane, distribuţia acestora la nivel regional fiind următoarea: (vezi grafic).

Includerea corpului profesoral care predă Religie a apărut ca urmare a semnalelor primite din teren, prin intermediul echipei de formatori, semnale care denotă interesul cadrelor didactice pentru parcurgerea programului de formare profesională organizat şi livrat în cadrul proiectului.

Menţionăm că programul de formare dezvoltat în cadrul proiectului se adresează cadrelor didactice din ciclul secundar inferior şi superior cu specializarea în domeniul disciplinelor din aria curriculară OM şi SOCIETATE.

Proiectul Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ POSDRU/87/1.3/S/53889 este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în parteneriat cu Siveco România SA, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie - TEHNE şi SC Millenium Design Group SRL. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă în valoare de 13.926.074,97 lei.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”, puteţi contacta echipa MEN-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei Naţionale

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Tomescu George Cristian, PFA – manager proiect

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

 

Comunicat de presa - 31.01.2011

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

31.01.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cadrul didactic – un profesionist

în sistemul de învăţământ

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE), a demarat, în data de 2 decembrie 2010, proiectul cu titlul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă în valoare de 13.926.074,97 lei, reprezentând 79% din valoarea totală a costurilor eligibile şi va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, în parteneriat cu SC Siveco Romania SA, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie - TEHNE şi SC Millenium Design Group SRL.

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea calităţii în învăţământul preuniversitar, prin dezvoltarea competenţelor necesare cadrelor didactice performante, urmărind îmbunătăţirea permanentă şi formarea profesională continuă a dascălilor, cu specializare în aria curriculară „Om şi Societate”. 

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 5.000 cadre didactice care nu au obţinut încă definitivatul şi/sau gradele didactice. În contextul actual, al posibilităţilor materiale reduse de formare continuă pentru pregătirea acestor examene, propunem depăşirea formele tradiţionale de perfecţionare, care pot părea perimate în prezent şi dezvoltarea şi implementarea unui program de formare care să ţină cont de necesităţile cadrelor didactice, dar şi de permanentele inovaţii din pedagogie.

În acest sens, proiectul este astfel gândit şi structurat încât să genereze rezultate şi efecte pozitive atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Implicit, beneficiarii direcţi vor fi elevii care vor resimţi implicaţiile pozitive ale programului. Printre aceste beneficii, amintim de alfabetizarea digitală, formarea de capacităţi de învăţare, inclusiv sporirea şanselor de a urma cursuri de perfecţionare ulterioare, care să faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii atât de competitivă.

Pe scurt, principalele obiective şi beneficii ale proiectului sunt:

  • dezvoltarea profesională şi implicit a oportunităţilor de carieră pentru 5.000 de cadre didactice din ţară;
  • îndrumarea atenţiei dascălilor în principal pe nevoile de dezvoltare ale elevilor şi reformularea ofertei educaţionale în acest sens;
  • aplicarea corectă a conceptelor actuale ale învăţământului modern şi organizarea de activităţi de predare-învăţare din perspectıva acestora;
  • structurarea abilităţilor şi competenţelor cadrelor didactice, care vor genera în rândul elevilor dezvoltarea capacităţilor de învăţare, precum şi de integrare socială, inclusiv sporirea şanselor de găsire a unui loc de muncă.  

 

Programul înglobează, de asemenea, şi unul dintre obiectivele esenţiale ale dezvoltării durabile – oameni mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a acţiona cu responsabilitate faţă de generaţiile viitoare.

Implementarea proiectului este structurată în trei etape principale:

  • Etapa IPregătitoare: se va centra pe pregătirea condiţiilor generale necesare derulării proiectului;
  • Etapa a II-a - Formarea propriu-zisă: va consta în formarea cadrelor didactive prin intermediul programului integrat dezvoltat. Parteneriatul şi schimbul de experienţe pozitive vor fi încurajate în toate activităţile şi prin forumul de discuţii disponibil online pentru toţi beneficiarii proiectului;
  • Etapa a III-aValorificarea: se va centra pe activităţi de sinteză, valorificare şi diseminare (realizarea de materiale de diseminare, raportare, concluzii şi propuneri). Această etapă a implementării se va finaliza prin redactarea raportului final de evaluare a implementării proiectului.

Programul este gândit integral, cu o structură de tip curs integrat: formări directe, studiu individual on-line, resurse auxiliare disponibile online şi îmbogăţite permanent, chiar şi după finalizarea formării. Pentru a asigura structura de tip curs integrat a proiectului, se va dezvolta un program de

dezvoltare profesională bazat pe aplicaţii software inovative.

 

În cadrul procesului de implementare, priorităţile vor fi:

- dezvoltarea programului de formare continuă acreditat;

- dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii software destinate îmbunătăţirii formării cadrelor diactice - portalul de colaborare „Om şi Societate”;

- implementarea programului de formare continuă - activitatea se va realiza în teren, prin intermediul echipei de 84 de formatori;

- certificarea cadrelor didactice cu 25 de credite profesionale transferabile, la finalul programului de formare.

Proiectul îşi propune, de asemenea, să pună accent pe utilizarea mijloacelor de tehnologia informaţiei (TIC) de către cadrele didactice, în cadrul procesului de predare învăţare. Înglobarea TIC va genera rezultate atât în perioada de implentare, cât şi după finalizare. Printre beneficiile generate cadrelor didactice de includerea TIC amintim:

  • actualizarea permanentă a informaţiilor de specialitate şi eliminarea neajunsurilor generate de insuficienta pregătire profesională iniţială;
  • pregătirea lecţiilor într-o manieră superioară, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic;
  • gestionarea optimă a timpului limitat de care dispun, pentru a răspunde nevoilor actuale de educaţie ale elevilor.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”, puteţi contacta echipa MECTS-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

30.05.2011 Comunicat de presa - Conferinta de lansare

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

30.05.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Privind conferinţa de lansare din cadrul proiectului “Cadrul Didactic – Un Profesionist

În Sistemul De Învăţământ”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

 din perioada

14-16 aprilie 2011

 

În perioada 14-16 aprilie 2011 a avut loc Conferinţa de lansare, desfăşurată în cadrul proiectului “Cadrul Didactic – Un Profesionist În Sistemul De Învăţământ”, proiect demarat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE), cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea calităţii în învăţământul preuniversitar. Iar acest obiectiv nu poate fi realizat decât prin intermediul cadrelor didactice. Astfel proiectul urmăreşte îmbunătăţirea permanentă şi formarea profesională continuă a dascălilor, cu specializare în aria curriculară „Om şi Societate”. 

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 5.000 cadre didactice care nu au obţinut definitivatul şi/sau gradele didactice. În contextul actual, posibilităţile de formare continuă pentru pregătirea acestor examene sunt reduse.  

Pe parcursul desfăşurării conferinţei au luat cuvântul Prof. dr. Tiberiu Velter, director UMPFE, Prof. Radu Jugureanu, Prof. dr. Delia Ardelean, Prof. Otilia Palea, Prof. Eugen Stoica, Prof. Angela Teşileanu, Prof. Elena Bălan, Prof. Dorina Chiriţescu, Prof. Doru Castaian, Olimpius Istrate.

În cadrul sesiunilor de discuţie au fost abordate teme precum:

·       Abilitarea curriculară

·       Curriculum intenţionat – curriculum realizat

·       Aşteptările elevilor, aşteptările societăţii

·       Actualitate şi desuetudine în limbajul educaţional

·       Calitatea educaţiei – calitatea profesorilor

·       Instituţii cu rol de suport pentru profesioniştii sistemului de învăţământ

·       Blended learning

·       Formarea profesională peste 50 de ani

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Cadrul Didactic – Un Profesionist În Sistemul De Învăţământ”, puteţi contacta echipa MECTS-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

 

31.01.2013 Comunicat lansare Newsletter 3

   Bucureşti

31 ianuarie 2013

 

 

COMUNICAT

 

Avem deosebita plăcere de a informa pe cei interesaţi, cadre didactice, factori de decizie la nivel local şi naţional, reprezentaţi ai autorităţilor locale şi centrale, de apariţia celui de-al treilea număr al Newsletter-ului elaborat în cadrul proiectului Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ.

Newsletter-ul de proiect nr 3 prezintă argumentele implementării proiectului în sistemul de educaţie, stadiul implementării proiectului, feedback-ul primit din partea formatorilor în ceea ce priveşte interesul cursanţilor. De asemenea, este prezentat corpul de formatori creat la nivel naţional special pentru susţinerea acestui program de dezvoltare profesională care se adresează cadrelor didactice.  

Proiectul Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ POSDRU/87/1.3/S/53889 este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în parteneriat cu Siveco România SA, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie - TEHNE şi SC Millenium Design Group SRL. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”. Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă în valoare de 13.926.074,97 lei.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”, puteţi contacta echipa MEN-UMPFE la adresa de mai jos:

 

Ministerul Educaţiei Naţionale

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Tomescu George Cristian, PFA – manager proiect

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.