Om si Societate

Un eseu liber pe tema Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ, reprezentând o sinteză a reflecţiilor personale ca urmare a acestei experienţe de formare şi evidenţiind punctele de schimbare a practicii educaţionale implicate

picos.mihaela's picture
Ora de religie ca suport al relaţiei profesor-elev-familie- Biserică prof.Picoş Mihaela-Ara catedra de religie Şcoala Nr.28, Galaţi Motto : ,,...Noţiunea de religie este folosită astăzi într-un sens foarte confuz...Religia este în primul rând un fenomen social....” ( Bertrand Russell ) Vorbind despre viaţa religioasă concretă, americanul James H.Leuba, promotor al psiholo giei religiei ca disciplină ştiinţifică, în lucrarea ,,Psihologia fenomenelor religioase”, analizează 48 de definiţii, cele mai importante, din cele 600 date religiei şi ajunge la concluzia că în de finirea religiei există 3 puncte de vedere : 1. intelectual - absolutizează calea ideilor, leagă religia de explicarea teoretică a lumii şi a vieţii, îi conferă capacităţi cognitive ( v. Hegel, Spencer, Müller etc. ) 2. afectiv - pune pe primul loc sentimentul, afectivitatea, fără să susţină că între ele şi procesele mintale există o separare ( v. filozoful german Schleiermacher, Simmel, Ribot etc. ) 3. voluntar – leagă specificul, legitimitatea şi nevoia umană de religie, de atitudinile faţă de viaţă, de sine însuşi ( v. Kant, Wundt, James, Marett etc. ) În afara ariei civilizaţiei occidentale, majoritatea populaţiilor nu cunosc religia, sensul teoretic cel mai abstract şi unificator al experienţelor religioase, ci ,,religiile” , adică viaţa religioasă concretă exprimată în multiple aspecte. Ca denumire şi concept, religia este un produs istoric al culturii europene, bazată pe moştenirea civilizaţiilor mediteraneene. Misiune şi spiritualitate, două direcţii importante, esenţiale pentru viaţa creştinului în măsura în care el, indiferent de vârstă, cunoaşte, păstrează, aprofundează şi trăieşte dreapta credinţă în Biserică. ,,...Istoria religiei începe cu istoria omului ...” ,spunea Ioachim Wach. În cadrul misiunii Bisericii de evanghelizare şi vieţuire conform preceptelor Domnului nostru Iisus Hristos, educaţia religioasă ocupă un loc important. Activitatea învăţătorească a Bisericii a fost rânduită de Hristos pentru cunoaşterea voii Sale şi împlinirea ei. Prin ora de religie, Biserica vine în ajutorul societăţii, promovând principiile de bază ale credinţei creştine – dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea, întrajutorarea, cooperarea. ,,A fi sau mai degrabă a deveni om, înseamnă a fi religios”, scria M.Eliade. Aşadar condiţia religioasă nu este un bun dobândit prin evoluţie, ci un dat originar, care începe o dată cu omul . Pentru educaţie, importantă este valoarea omului care o face, competenţa profesională, dragostea pentru ceea ce dă şi faţă de cui dă. Educaţia religioasă nu rezolvă enigme, probleme moral-sociale, ci dezvăluie adevăruri existente independent de credinţa noastră, inspiră, transmite sensul real al Cuvântului divin tainic, dezvoltă credinţa, îndeamnă la rugăciune şi se împlineşte în doxologie. Dacă este să coborâm pe firul istoriei, aflăm că şcoala s-a aflat sub tutela Bisericii din cele mai vechi timpuri: primele scrieri au apărut în mânăstiri, primele şcoli tot aici, primii dascăli au fost călugării, preoţii; Sf.Voievod Ştefan cel Mare, de la a cărui trecere la cele veşnice s-au împlinit peste 500 ani,a ridicat salba mânăstirilor moldave, adevărate case de cult pentru culturalizarea poporului; în Banat din 1763 s-a modernizat învăţământul prin legislaţia Mariei Tereza, care aşeza şcoala sub tutela bisericii,iar pentru ridicarea nivelului de trai -cel care preda ( dascălul ) putea profesa şi alte meserii dar nu avea voie să vândă alcool; în perioda iluministă se produce ruptura între cultură şi biserică, rezistă biserica; în secolul al XVIII-lea exista învăţământul obligatoriu de 4 ani; în secolul al XIX-lea exista învăţământ obligatoriu de la 6 la 15 ani; Cuza-Vodă introduce reforme progresiste şi separă biserica de şcoală; reforma domnitorului Cuza face primii paşi spre reforma lui Spiru Haret;după revoluţia din decembrie 1989 s-au înfiinţat 11 Facultăţi de Teologie de stat, s-au titularizat 13000 de profesori de religie, conform legii nr.9 din Legea Învăţământului din anul 1990, s-au construit biserici şi mânăstiri –peste 1000 de biserici în ultimii 15 ani, ceea ce demonstrează că poporul român a investit prioritar în construcţii de biserici, nu în case, fapt care ţine de tradiţia răsăriteană . Lecţia de religie a lipsit din şcoala românească în perioada comunistă, dar nu şi din viaţa poporului: cultura s-a dezvoltat în sânul bisericii din cultul divin, iar religia din învăţământul religios în şcoală a fost coloana vertebrală, fondul învăţământului religios, închis în liceee seminariale, facultăţi de Teologie, biserică. Însă seceta pustiitoare,vidul spiritual, criza de identita te a conştiinţei, lipsa de sens a existenţei ce au urmat ateismului nu a distrus rădăcinile ontologice, existenţiale : ,, Cine sunt ? De unde vin ? Încotro merg ?” Aceste întrebări nu au fost înlocuite de vreo ideologie, fie ea şi de partid, nici de practicile pseudospirituale şi s-a ajus la decăderea morală ale cărei efecte se văd şi se resimt şi astăzi : violenţă, droguri, libertinaj, sexualitate, pornografie, prostituţie etc. Astăzi intelectualitatea română regretă că nu şi-a însuşit valorile, cultura teologică, dar recuperează timpul pierdut prin participarea la cursurile teologice, fie ca simpli auditori, fie în calitate de cursanţi, ca o încununare a studiilor universitare anterioare. A. Interacţiunea elev-profesor de religie Pentru ca religia să se reintegreze în curriculum-ul naţional, aria curriculară ,,Om şi societate” , este necesară întocmirea unor programe şcolare adecvate, a unor manuale potrivit cu cerinţele actuale. Acestea pot fi realizate de către cei care lucrează la clasă cu ,,materialul clientului” –elevul, de către profesorul de religie, metodist, formator. Cum o poate face? Prin aplicarea învăţământului biblic în viaţa practică. Profesorul transmite teoria şi din clasă îl învaţă cum să facă acasă, în societate. Nu este importantă doar asimilarea intelectuală a cunoştinţelor ca simple idei abstracte, ci însuşirea lor în reflecţia, experienţa duhovnicească , în comportamentul zilnic. Programa actuală prevede pregătirea din şcoala generală a viitorilor elevi seminarişti, cărora profesorul este obligat să le ofere cunoştinţe temeinice pentru viitorul apropiat, dar în acelaşi timp are obligaţia să se îngrijească şi de cei care nu se îndreaptă spre învăţământul vocaţional. Fixarea cunoştinţelor programei aerisite este bine să se realizeze prin conştiinţa adeziunii totale la ele - fiinţă, minte, inimă, voinţă. De solul fertil în care turnăm adevărul revelat pot beneficia şi alte discipline – literatura, istoria, geografia, biologia, susţinute de un spirit religios adevărat . Profesorul de religie are menirea să reconforteze caracterul religios-moral prin învăţătură şi educaţie religioasă. Pentru a putea rezista în faţa oricărei furtuni, trebuie să aibă o personalitate puternică, autoritate, izvorâtă şi bazată pe conştiinţa că este reprezentantul lui Dumnezeu, al Cărui Cuvânt îl transmite pentru creştere şi întărire duhovnicească. Pentru a pune în mişcare fiinţa elevilor săi, pentru a zidi sufleteşte, este necesar ca orice cuvânt al său să pornească din convingerea religioasă statorinică formată din gândirea, simţirea şi voinţa închinate Domnului, să-l îmbrăţişeze pe elev cu afecţiune, cuvânt, gest, expresie senină, liniştitiă, calmă a feţei, conştient că această atitudine optimistă este proprie creştinismului, religia vieţii. Toate acestea se cer îmbinate cu înţelegere, răbdare, îngăduinţă părintească, frăţească. Profesorul are datoria de a-şi forma o cultură vastă, solidă, multilaterală, altoind şi cultivând ştiinţa ca aptitudine a spiritului şi virtutea ca aptitudine a inimii, unind cunoaşterea ştiinţelor sacre cu cele laice,în limitele precizate de Sf.Vasile cel Mare. Evaluarea pedagogică este acţiunea managerială care cere raportarea rezultatelor obţinute într-un domeniu, la un ansamblu de criterii specifice, o activitate de corelare, corectare, organizare şi interpretare a datelor privind efectele directe ale relaţiei profesor-elev cu scopul de a eficientiza funcţionarea întregului sistem educaţional. Însuşi Mântuitorul Hristos ne arată importanţa evaluării în parabola minelor – Sfânta Evanghelie de la Luca 19,12-27 şi pilda talanţilor – Sfînta Evanghelie de la Matei 25,14-30, texte scripturistice din care înţelegem că evaluarea se face după darul primit de fiecare. Toţi elevii primesc aceeaşi învăţătură religioasă. Despre aceste moduri de evaluare a cunoştinţelor elevilor atât la orele noastre de religie cât şi la alte discipline şcolare, cred că are cunoştinţă fiecare dintre noi: -verificarea curentă-ideală este realizarea ei de către profesor, familie, preot (ex. Verificarea lecţiei ,,Minunile-adevăr sau minciună ?”) -verificarea orală individuală sau frontală prin adresarea întrebărilor unui număr limitat de elevi sau întregii clase -verificare scrisă –după câteva capitole –test fulger pe parcursul unei ore , eseu ( ex. Pronia divină ) -concurs , olimpiadă : ex. : Eu şi semenul meu ( eseu ) , Când am primit ajutorul lui Dumnezeu ,etc. -portofoliu –cartea de vizită a elevului -observaţia directă : participarea la realizarea activităţilor didactice , dorinţa de a participa la activităţi extraşcolare -proiect : Pictura religioasă , Expoziţie de ouă încondeiate de Paşti - test : ex. : Ce reprezintă pentru tine ora de religie ? Crezi că această oră te ajută ? Câte ore de religie crezi că sunt necesare pe săptămână ? Ce vrei să discutăm la religie ? Postesc pentru : a.-a fi văzut de oameni b.-a fi lăudat c.-a mă mântui ? Alegeţi varianta corectă . Toate acestea au ţinut de evaluarea elevilor la disciplina religie. Normală este şi o evalua re a noastră, a profesorilor de religie. Cum? Prin chestionare ce pot cuprinde mai multe întrebări în funcţie de ceea ce se urmăreşte a descoperi la elev. Eu am dat astfel de chestionare la clase de nivel diferit, pregătire diferită. De fapt, după modul de exprimare şi scriere a răspunsurilor, veţi constata singuri aceste diferenţe . Bineînţeles că am enunţat întrebări pentru autoevaluare , adică : A) Cum este profesorul de religie ? Răspunsuri : -Este blândă ; ştie să asculte un elev , să-i vorbească ; o persoană înţelegătoare , de treabă , glumeaţă...aşa cum trebuie să fie toţi profesorii ; corect ; destul de dură încât să poată să ne stăpânească ( deci este o clasă problemă ) ; este O.K. ; serioasă , care predă bine , are toate calităţile necesare ; îngăduitor , ştie să explice bine , foarte inteligentă şi se cunoaşte că ,, a citit multe cărţi” ; bun , predă într-o manieră uşoară ; foarte , foarte înţelegătoare ; calm cu noi , sincer , amuzant , dă note pe merit după munca fiecăruia ; indulgentă , cu o mare credinţă în Dumnezeu , mod de predare foarte frumos , ne înţelege când avem o scuză adevărată ; sever , receptiv la părerile noastre ; este exigentă adică mă refer la faptul că ţine mult la ora dumneaei , este bună la suflet şi mărinimoasă ; ne predă cu multă plăcere ; este mult mai credincioasă decât noi,ne învaţă lucruri bune , să fim cinstiţi ; bun la notare ; iubitor , ne spune ce ştie pentru a învăţa şi noi la rândul nostru să le oferim aceste informaţii copiilor noştri , plăcută , drăguţă , darnică la note ; iertător ; drept ; un om deosebit , care mă îndeamnă să mă apropii de Dumnezeu şi mă lămureşte în multe privinţe ; are multe cunoştinţe despre religie ; ştie să pună întrebări care ne fac să gândim , este şi severă ; ne înţelege cel mai bine ; iubeşte oamenii ; este carsimatică şi ne disciplinează ; gândeşte înainte de a vorbi ; abordează diferite moduri de a preda faţă de ceilalţi profesori ; explică lucruri interesante ; ne spune verde în faţă ; ne mai pune un punct cînd ne ascultă ; dreaptă faţă de toată lumea ; este dreaptă şi nu rea ; descurcăreţ cu copiii ; enervant de deşteaptă pentru o femeie. B ) Cum vreau să fie profesorul de religie ? Răspunsuri : -Exact aşa cum este... numai să scriem mai puţin ; să ne pună numai nota 10 , mai exigent ; să fie exact cum este acum ; să facă excursii în rest ca actualul ; are deja toate calităţile necesare ; să fie la fel ; este perfect aşa cum este în ceea ce priveşte predatul şi ascultatul ; să ne dea mai multe referate ; nu aş putea să-mi imaginez altfel profesorul ; nu vreau să se schimbe nimic ; nu îmi pot dori altul , acesta este perfect ; mai sever că merităm ; să ajungă tot ce predă la inima noastră , cum face dumneaei , la fel de deschis , mai puţin sever dar nu prea indulgent ; calm ...bine dispus ca dânsa , s-o ţină tot aşa ; să fie mai dură cu elevii care nu învaţă şi care vorbesc neîntrebaţi ; să fie mai înţelegătoare decât este , deoarece pentru obiectul religie ne cere cam multe , dar este şi bună deoarece ne pune note mari ; este foarte bună C ) Profesorul de religie trebuie să fie mai exigent sau mai îngăduitor ( întrebare punctua- lă diferită de modul în care este şi cum vor elevii să fie profesorul de religie ) ? Răspunsuri : - Eu cred că ar trebui să fie mai îngăduitor ; -Eu cred că ar trebui să fie mai exigent -Trebuie să fie de amândouă cazuri , deoarece în clasă cu un coleg care nu ascultă trebuie să fie mai exigent iar cu cei care ascultă mai îngăduitor . D) Am învăţat ceva de la profesorul de religie ? Răspunsuri : -Da ! -Da , să fiu calmă , bună , să ajut oamenii la nevoie , -Da , nu tot , dar puţin am învăţat din faptele lui -Da , istoria B.O.R., să respectăm numele lui Dumnezeu -Da , să am credinţă în Dumnezeu , să mă port cu semenii mei -Da , cum să ne comportăm unii cu alţii -Da , să cred în Dumnezeu şi să-i fac şi pe alţii să creadă Da , să fim mai atenţi cu viaţa noastră , să nu o irosim , ci să o trăim strecurând şi credinţă -Da , multe lucruri despre sfinţi pe care nu le ştiam -Da , să fiu milostiv -Am învăţat ceva foarte important : să îmi respect aproapele -Am învăţat cum să mă comport în faţa lui Dumnezeu ( cu vorbe şi gânduri ) -Da , din pildele pe care ni le povesteşte -Da , cele mai importante lucruri -Da , cum să-mi încep drumul spre preoţie -Da , am învăţat frumuseţea religiei -Da , aproape tot în materie de religie -Rugăciuni , obiceiuri şi cum să fiu în legătură cu Dumnezeu -Cum trebuie să fiu ca să-i fiu pe plac lui Dumnezeu , de ce trebuie să facem fapte bune , de ce Dumnezeu este atât de important în viaţa mea -Să fiu bun , să ne iubim aproapele pentru că numai aşa vom putea fi primiţi în Împărăţia Cerurilor -Să respectăm cele 10 porunci , să-l iubim pe Isus Hristos , pentru că el este Dumnezeu adevărat -Că numai prin credinţă şi fapte bune ne putem mântui -Să fiu credincios prin rugăciune şi multe alte lucruri -Despre Dumnezeu , Hristos şi despre modul de viaţă pe care trebuie să-l avem pentru a-i îmbră ţişa legile şi a intra în Împărăţia cerească -Că noi trebuie să îl slujim pe Dumnezeu , pe semenii noştri şi nu pe noi înainte -Să fiu mai cuminte , mai înţelegător cu cei din jur -Cum să mă comport în viaţa spirituală -Că nu este bine să o luăm pe calea greşită E ) Care este relaţia mea cu profesorul de religie ? Răspunsuri : -Este o relaţie de prietenie -Îmi este drag -Una de respect , de simpatie reciprocă -Mă înţeleg bine -O relaţie normală , de tip elev-profesor -Relaţie profesor-elev , dar din punct de vedere religios suntem fiii lui Dumnezeu -De simpatie reciprocă . Nu-mi place să învăţ la acest obiect , dar îmi place să particip la oră -Una foarte bună deoarece îl consider a fi al II-lea părinte -Una foarte bună deoarece profesorul de religie ne cunoaşte foarte bine şi noi începem să-l cunoaştem aproape la fel de bine -Relaţia elev-profesor este întotdeauna foarte bună -Relaţia mea este bună având în vedere că învăţ la religie şi sentimentul meu faţă de acesta este simpatia . Ceea ce crede doamna despre mine nu ştiu -Bună , deoarece nu se ceartă cu mine , nu-mi face observaţii -Bună , mie îmi place de ea în general -Nici bună , nici rea , este una neutră -Relaţie bazată pe egalitate , până la o limită şi de toleranţă -Prietenie şcolară -Mă mai ceartă uneori cînd alerg pe hol dar relaţia este bună -Este bună deoarece niciodată nu am trecut peste cuvântul dumneaei şi îmi este dragă pentru că mereu ne vorbeşte şi ne explică cu drag -Una obişnuită -De armonie , înţelegere -Colaborare -Amândoi credem în Dumnezeu -Bună , chiar de prietenie pot spune -De prietenie , înţelegere , simpatie , respect -Supunere şi colaborare -Prietenie , nu de antipatie -Una strict şcolară -Bazată pe sinceritate F ) Cred că rezultatele la religie ar fi mai bune dacă m-aş adresa profesorului pe numele mic ? Răspunsuri : -Nu -Nu deoarece nu este politicos -Aceasta nu ar aduce nici o îmbunătăţire -Nu , deoarece profesorii în şcoală ne sunt superiori şi le datorăm respect , iar o dovadă este ex- primarea cu ,,dumneavoastră” -Nu , deoarece noi învăţăm la fel -Nu , deoarece atunci nu mai respectăm profesorul deloc iar acesta îşi pierde autoritatea în faţa noastră -Nu cred că este nevoie de aşa ceva .Trebuie doar să învăţăm -Nu cred -Cred că ar fi o lipsă de respect şi nu aş putea face asta -Nu cred , deoarece rezultatele nu se îmbunătăţesc aşa ci dacă am studia -Rezultatele la religie nu ţin de modul de adresare al elevului pe numele mic al profesorului -Nu cred că are vreo legătură -Cred că da G ) Distanţa dintre catedră şi bancă , dintre profesor şi elev cred că poate fi anulată dacă mă adresez profesorului pe numele mic ? Răspunsuri : -Nu poate fi anulată deoarece nu avem aceeaşi experienţă de viaţă ca profesorul şi nu avem vârsta dumneaiei -Nu -Poate ar fi anulată , dar respectul nu dispare H ) Îmi doresc ca din elev să fiu colaborator al profesorului de religie ? Răspunsuri : -Nu , nu aş vrea . Vreau să rămână în continuare relaţia dintre profesor elev şi viceversa -Da , doresc să ajut profesorului -Da , îmi doresc -Da , să ne considerăm prieteni de suflet -Da , aş vrea -Da , mi-ar plăcea foarte mult -Da , foarte mult ! -Nu -De ce nu ? -Da , foarte mult deoarece astfel nu ar mai fi o distanţă între noi , ar fi mai bine I ) Mă ajută cele învăţate la religie în viaţa de zi cu zi ? Răspunsuri : -Da aşa cred , nu ştiu şi nu sunt sigură -Da , mă ajută nespus de mult -Da mă ajută deoarece ne învaţă să nu rîdem de răul altuia , să-i respectăm pe semeni , etc. -Pe mine cele învăţate la religie mă ajută nu de multe ori dar nici de puţine ori în viaţa cotidiană şi în conversaţia cu oamenii -Da , mă ajută să fac mai mult bine şi mă simt bine cînd ajut pe cineva , când ştiu că Dumnezeu veghează asupra mea -Da , foarte mult ( mă învaţă să fiu mai calmă , rugăciunile pe care le învăţ la oră mă ajută ) -Da , dar cam nu le respect pe unele uneori -Bineînţeles ! -Da , şi mă ajută foarte mult -Mă ajută pentru că învăţăm să ne purtăm frumos , să nu înjurăm , -Ne ajută să fim mai buni , mai înţelegători , mai sinceri cu ceilalţi , ne ajută să ne rugăm şi să ne controlom mai bine -Da , sigur că da , dacă nu aş fi făcut religia nu cred că acum aş fi fost atât de generoasă şi bună , nu mi-aş fi putut dezvolta simţurile -Da , mă ajută deoarece mă face să gândesc pozitiv şi să fiu bun cu cei apropiaţi mie şi cei pe care nu-i cunosc ( nu-mi sunt apropiaţi să-i cunosc bine ) -Ne ajută să-L cunoaştem pe Dumnezeu -Da , pentru a şti de unde provin . J ) Ce îmi place la ora de religie ? Răspunsuri : -Că putem discuta despre facerea de bine şi este linişte în clasă ceea ce nu este la toate orele ------Faptul că doamna profesoară ne vorbeşte blînd şi ne înţelege -Vorbim despre sfinţi şi ce înseamnă religia -Îmi place profesorul pentru că ne explică bine şi putem înţelege .Îmi place atitudinea elevilor la această oră -Învăţ multe lucruri pe care nu le ştiam şi care îmi sunt mai mult necesare în viaţă -Tot , fiindcă este o materie liniştitoare , uşoară , şi nu avem teme . De asemenea ni se predă reli gia noastră creştin-ortodoxă cea pe care nu trebuie să o abandonăm ! -Elevii îşi pot spune părerile , ideile şi unele întrebări legate de religia noastră primind apoi răs punsurile cuvenite -Putem vorbi liber şi deschis -Discutăm despre Iisus Hristos , despre Dumnezeu şi despre minunile sfinţilor -Facem rugăciuni pentru a-i slăvi pe sfinţi , orele dedicate în special sfinţilor , etc. -Învăţ mai multe despre Creatorul meu şi aflu cum pot mai bine să mă apropii de El -Temele pe care le dezbatem , sunt interesante şi aproape în fiecare ne regăsim în ele -Este o oră educativă , care ne determină să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă şi să fim mai buni -Cum predă doamna profesoară lecţiile şi cum le explică ( mai ales atunci cînd este ziua unor sfinţi) Ex. Sf.Parascheva -Aflăm mai multe despre Sf.Treime , Dumnezeu Tatăl , Mîntuitorul Iisus Hristos , Sf.Fecioară Maria şi ceilalţi sfinţi -Învăţăm să fim credincioşi -Că pune note destul de mari ( sau cel puţin eu am avut media 10 ) -Învăţăm despre Creatorul nostru , cum ne-a creat . Cred că dacă noi nu am şti măcar puţine lucruri despre acest lucru , noi ne-am considera nuli ( comentariu ) -Modul de predare , de evaluare a elevilor cu ajutorul nostru , modul de a învăţa despre şi cine este Dumnezeu -Cînd citim din Biblie -Modul de predare , ascultare şi mai ales ordine şi disciplina la ore -Doaman profesoară a fost supraveghetoare la diferenţa pe care am dat-o pentru a intra la aceas tă şcoală şi cred că s-a rugat pentru mine , este drăguţă cu copiii şi ne povesteşte multe întîmplări din viaţa sfinţilor , Sf.Treime , Dumnezeu , sfinţi şi Sf.Scriptură şi mă apropii de Dumnezeu -Învăţ lucruri noi , am această ocazie -Este linişte şi nu zgomot -Suntem întrebaţi şi despre lucruri ce nu au fost neaparat scrise în caiet dar au fost menţionate -Cum se discută în clasă -Ne vorbeşte despre Casa Domnului -Modul de abordare a subiectelor , modul de a preda -Atmosfera de la oră -Îmi place să ascult şi să învăţ pildele spuse de dumneaiei -Discutăm teme care pot fi benefice pentru unii elevi -Rugăciunile făcute -Cum ne învaţă să avem credinţă în Dumnezeu -Învăţ despre religia ortodoxă şi tot ce are legătură cu aceasta -Cum doamna profesoară vorbeşte despre Dumnezeu şi mă face să fiu mai bună -Nu există nimic care să nu-mi placă la ora de religie K ) Ce nu-mi place la ora de religie ? Răspunsuri : -Îmi place tot -Că unii elevi nu-şi văd de treaba lor şi vorbesc de aiurea -Nu am ceva anume ce aşi putea zice că nu îmi place -Până acum nu există ceva care să nu îmi placă -Nu-mi place că unii elevi iau în râdere numele lui Dumnezeu , se vorbeşte în timp ce rostim o rugăciune pentru sfinţi -Faptul că uneori avem de învăţat -Cînd unii elevi iau în râs ceea ce discutăm -Îmi place absolut tot , mai puţin ascultarea -Nu am de ce să nu îmi placă -Nu îmi place că scriem mult -Nimic -Nu îmi place că unii dintre colegii mei tratează această disciplină cu indiferenţă -Este o oră în care ne delectăm , de ce să nu-mi placă ? -Nu există oră de religie care să nu-mi placă -Nu mă pot gândi la nimic deocamdată -Nu-mi place să vorbim despre diavoli şi oameni morţi -Nu prea facem plimbări la locuri religioase -Când mă rog la icoane -Nu există ceva ce nu-mi place . Totul este clar şi bine L ) Crezi că ora de religie a schimbat în bine ceva din personalitatea ta ? Ce ? sau : Ora de religie a schimbat în bine atitudinea ta faţă de biserică , oameni , şcoală , propria persoană ? Răspunsuri : - Da , nu mai sunt aşa de egoist -Da , m-a făcut să cred mai mult în Dumnezeu -Da -Da , doaman profesoară întotdeauna ne dădea cazuri despre alţi oameni care mă puneau pe gânduri şi mi-am propus să mă schimb -Da , în cea mai mare parte -Da , mai ales de biserică şi propria mea persoană -Da , m-a schimbat în bine -Mi-a impus mai multă consideraţie faţă de ora de religie , faţă de faptul că sufletul meu trebuie să fie curat , faţă de vorbele şi purtarea mea faţă de oameni , dar în Dumnezeu cred ca întotdeauna -Da , într-un fel . Am început să gândesc altfel , mai matur şi am început să văd că în jurul meu sunt oameni care suferă - Da , cred că am învăţat să mă comport mai bine cu cei din jur , i-am ajutat mai mult şi am ştiut că cineva apreciază acest lucru , deci implicit faţă de Dumezeu m-am schimbat , dar şi de mine; am căpătat un respect mai mare faţă de mine şi ceilalţi - Mi-a întărit credinţa , mi-a dat unele răspunsuri la nişte întrebări care mă frământă de mult ; pot spune că da -M-a făcut să vreau să fiu mai bună , mai darnică , să-mi înfrânez faptele negative ca să nu-L supăr pe Dumnezeu deşi nu reuşesc întotdeauna dar şi asta e o schimbare în bine . -Să înţeleg unele lucruri pe care abia le ştiam -Să preţuiesc viaţa , să-L urmez pe Dumnezeu , iar Biserica a fost o nouă poartă ce mi s-a deschis -Da , atitudinea mea -Da , mă ajută nespus de mult -Da , aşa cred ; nu ştiu şi nu sunt sigură Da , să nu râd de răul altuia -Da , să fac mult bine , să mă simt bine atunci când ajut pe cineva , când ştiu că Dumnezeu veghează asupra mea -Da , starea mea sufletească -Am credinţă mai mare în Dumnezeu -Nu ştiu , probabil -M-a învăţat mai multe despre creştinătate , făcându-mă mai înţelept -Am învăţat rugăciuni , am auzit întâmplări pe care nu ar trebui să le fac şi acum nu mai fac asemenea greşeli , cred că nu mai sunt aşa de egiostă -Da ! Bineînţeles ! -Da , ne învaţă lucruri bune şi ne sfătuieşte să le facem şi noi -Da , pentru a şti de unde vin -Mă apropie de Dumnezeu -Majoritatea da -Sunt mai înţelegător -Ne ajută să ne pregătim pentru viaţa de apoi -Am învăţat cum s-a făcut lumea -Ne învaţă ce e bine şi ce e rău -Da , trebuie să ştim tradiţiile şi obiceiurile creştine -Cum poate să mă ajute Dumnezeu şi cum eu Îi pot mulţumi -Să nu înjurăm , să ne purtăm frumos -Să fac fapte bune -Doar atunci când mi le amintesc -Mi-am putut dezvolta simţurile -Da , dacă nu este credinţă , nu este nimic -Da .Deoarece înaintea unui test trebuie să ne rugăm -Cam nu le respect pe unele uneori -Relaţii bune cu cei din jur şi cu Dumnezeu -Nu , fiindcă nu vreau să mă fac preot -Să ştiu ce să fac în viaţă -Să nu ignor Biserica şi pe Dumnezeu -Să nu fiu egoist şi să nu vorbesc urât -Învăţături pe care le respectăm în viaţă -Da , dar mai am de învăţat -Să ne purtăm frumos cu cei din jur pentru că Dumnezeu ne va răsplăti -Să fiu mai aproape de Dumnezeu , de aceea am început să ţin post ( postul Crăciunului , postul Paştilor ) deşi nu merg prea des la Biserică -Da , iau note mai bune , deci sunt mai silitoare şi mult mai modestă -Da , pentru că aşa putem înţelege suferinţele -Da , am început să fiu mai gijuliu în ceea ce priveşte comportamentul , ceea ce vorbesc , am ajuns să mă simt ruşinată când mint sau fac păcate şi imediat cer iertare -Da , mă simt mai liniştit , am început să merg mai des la biserică -Da , m-au ajutat istorisirile ascultate , m-au făcut mai bun şi mai generos faţă de oameni -Da , a ajutat şi ajută în continuare la conturarea personalităţii mele , mă ajută să înţeleg mai multe despre viaţă -Nu cred -Sunt mai milostivă cu cei săraci , ajut pe cine îmi cere şi cu sfatul -Credinţa în Dumnezeu şi dorul de a merge la Biserică -Gândirea faţă de cei cu probleme -Poate că da . Mentalitatea -Spre exemplu astăzi am înţeles că trebuie să ţin post , deşi acum trei zile nu voiam -Da , m-au ajutat istorisirile ascultate , m-au făcut mai bun şi mai generos faţă de oameni M ) Câte ore de religie aş vrea să am pe săptămână ? Răspunsuri : -Câte ore ar putea doaman profesoară -2 -2 sau 3 -3 ore -Eu aş vrea să am pe săptămână cât mai multe ore de religie deoarece în acestea mi se pare că sunt la biserică şi îmi place foarte mult -Eu aş vrea cel puţin 3 ore , dar dacă s-ar putea fără cei gălăgioşi -5 ore -2 sau dacă doaman are timp şi mai multe -Aş vrea să am 6 ore -5 ore , cum fac româna -9 ore -10 ore -2-3 ore , dar să nu mai fie lecţie la propriu , mi-ar plăcea să vorbim liber despre Dumnezeu -2 pentru a fi mai mult timp alături de profesor , iar dacă doamna profesoară ar avea timp , un cerc de religie -Încă 1 oră sau 2 Concluzia ? Trebuie să o spun eu sau se deduce foarte uşor din cele prezentate ? Cred că da ! Se poate ! B. Interacţiunea profesor de religie-familie  Ce părere au părinţii despre cele predate şi învăţate la religie ? Răspunsuri : -Destul de bună -Foarte bună pentru că ei nu au făcut religie şi pentru asta apreciază religia din şcoală -Ei vor să învăţ ca să iau note mari şi mamei îi plac unele lecţii -Sunt mulţumiţi -Mama mea spune că în viaţa mea este necesară religia -Sunt de bun augur ! -N-au nimic împotrivă , chiar se bucură că cineva în domeniu poate să ne înveţe lucruri esenţiale despre religie -Nu ştiu , din câte le-am spus au o părere bună , în rest , NU ŞTIU ! -Părere foarte bună deoarece este ceva nou .Ei nu au făcut religia în şcoală -Este un lucru bun deoarece ne ajută în viaţă -Aceste lucruri sunt foarte importante în viaţa de zi cu zi -Că am ce învăţa din ele -Nu au o părere foarte întemeiată deoarece nu prea le vorbesc despre acele lucruri -Sunt de acord , este ceva normal -Le place ce mă învaţă doamna profesoară -Să vedem cât de aproape poate fi Dumnezeu de noi -Nu pot să le spun părinţilor ce învăţ la religie deoarece amîndoi sunt în străinătate -Chair şi ei au putut învăţa ceva din ceea ce ne-a predat  Comunic părinţilor cele învăţate la religie ? ( şi din această întrebare se vede amprenta profesorului de religie asupra elevului ) Răspunsuri : -Da , deoarece îmi place să povestesc ce ascult şi mai ales la religie despre Dumnezeu -Da -Cîteodată da , câteodată nu -Nu prea comunic pentru că nu am timp , ei fiind foarte ocupaţi , dar mamei îi place teoria învăţată -Da , comunic şi ei au o bună părere despre acest obiect pentru că ei nu l-au practicat -Sunt unele teme interesante pe care le aduc la cunoştinţă -Da , pentru că vreau să ştie cât mai multe despre religia ortodoxă -Mult interes deoarece nu au avut posibilitatea să înveţe din cauza comunismului ; ei învaţă pe măsură cu mine -Câteodată uit să le spun -Da , pentru că învăţ diferite lucruri -Nu întotdeauna , deoarece pleacă dis-de-dimineaţă şi vin seara târziu -Da , deoarece părinţii mei pot fi mai buni şi se pot duce măcar o dată la biserică -Rar  Ce cred părinţii despre modul de predare la ora de religie ? Răspunsuri : Pentru aceasta trebuie să se uite în caietul copilului şi să se informeze şi dacă pricepe înseamnă că apreciază modul de predare -cred că este bun şi folositor -Că e foarte bun -O părere bună -O părere bună şi de modul de predare şi de profesorul de religie -Sunt mulţumiţi -Nu ştiu , deoarece nu le arăt caietul -Nu ştiu -Că predă pe înţelesul nostru -Li se pare normală predarea profesorului de religie -Că profesorul îşi face bine treaba -Foarte bună , deoarece ni se predă foarte bine -Tata este de acord cu tot ce învăţ -Foarte bine , deoarece nu este mult , pentru că învăţăm foarte multe -Mama mea spune că este bine să ne spună aceste lucruri în modurile respective • Părinţii îţi permit să mergi la biserică , să posteşti , să te mărturiseşti , să te împărtăşeşti ? Tu eşti de acord cu hotărârea lor ? Răspunsuri : -Da , merg împreună cu ei şi singur mereu -Da -Da , chiar mă îndeamnă , e un lucru bun -Desigur -Da , şi ei fac asta -Da , cu anumite limite dar eu nu reuşesc întotdeauna -Da , dar nu de fiecare dată . Eu vreau dar sunt prea obişnuit cu ceea ce mănânc , dar încerc să mă port mai bine -Da , doar uneori -De cele mai multe ori , da -Acum ţin postul Paştelui împreună cu ei . Da , mă ajută să fiu mai aproape de Dumnezeu -Da , mă lasă -Nu -Da , dacă este alegerea mea -Da , chiar îmi recomandă dar îmi spun că pot face excepţie pentru că sunt copil -Da , dar n-aşputea să-l ţin pe tot -Şi ei o fac . Da , logic -Da , dar nu prea am răbdare şi tărie -Desigur , chiar le face plăcere -Da , dar nu cred că pot -Dacă îmi doresc acest lucru , normal că da . În fiecare an postesc în prima şi ultima săptămână din post -Da , chiar mă îndeamnă să postesc şi eu uneori nu pot -Da , dar uneori nu pot şi păcătuiesc fără să vreau -Da , dar nu tot postul . Da , dar doar o săptămână -Da , îmi permit aceste lucruri -Bineînţeles • Obişnuieşti să posteşti ? Răspunsuri : -Da , doar miercurea şi vinerea -Nu -Da -Rar Rezultatele nu au întârziat să apară : premii în Tabăra Naţională de Religie de la Vaslui , activităţi extraşcolare , etc. Totuşi sunt şi familii care-şi încurajează copiii să participe la ora de religie , îi îndeamnă să aprofundeze studiul la religie .Acest lucru se întâmplă în familiile în care părinţii doresc să-şi vadă copiii în slujba lui Dumne zeu . Ca şi profesoratul , şi preoţia se face din vocaţie . Părinţii îşi încurajează copilul să urmeze un liceu seminarial teologic sau în cazul fetelor , un seminar liceal monahal . Ne bucurăm să a- flăm că elevii noştri sunt elevi seminarişti în anii I , II , III , IV , că se pregătesc pentru o admitere la liceul seminarial teologic , sau chiar ne calcă pe urme , fiind studenţi ai Facultăţilor de Teologie . Aceste rezultate s-au obţinut prin îndrumare , explicaţii , convingere , susţinerea mora lă , încurajarea elevului de către porfesorul de religie familie şi preot . Aşadar , relaţia familie-şcoală- biserică trebuie privită drept act normativ în care părinţii ,profesorul , preotul au rolul esenţial , bazat pe principiul ,,nimic fără Dumnezeu” , spre crearea unui fundament vital benefic pentru tineretul de astăzi , frământat de multe probleme sociale , cul turale , spirituale , într-o societate românească de consum , care înghite tone de libertăţi , neco- respunzătoare – violenţă , pornografie , prostituţie , depravare , lux , droguri , sexualitate , com- portament libertin din partea tinerilor încojuraţi tacit de adulţi , societate în care mass-media exercită o influenţă tot mai mare prin emisiunile spectaculoase dar fără conţinut , râsul fără mo tiv , intelectualul fără carte , te face să te întrebi cum poate salva Biserica prin ora de religie tine retul într-o şcoală închingată în programe ce-şi propun promovarea nonvalorii . Religia este pun tea de eschilibru : omul este liber în Biserica Răsăriteană până la asemănarea cu Dumnezeu . Nu este liber cel care nu-şi stăpâneşte pântecul , pornirile păcătoase , etc. Biserica , religia pledează pentru o educaţie sexuală reală , care este confundată deocamdată cu libertatea sexua lă.(ex.peste 300 de eleve de gimnaziu şi liceu au născut ) . Au ora de religie , biserica , preotul eficienţă în combaterea acestor flageluri –prostituţie , violenţă , droguri , satanism , etc. ? În România , confesiunile istorice îşi cer drepturile pentru organizarea unui învăţământ teologic , confesional particular , la Comisia de Învăţământ din cadrul MEC există şi cereri pen tru alte forme de învăţământ . Cele 17 culte doresc o lărgire , o laicizare a învăţământului religios organizat de stat . În Constituţia Europeană şi în cea a României nu apare termenul ,,Dumnezeu” , dar îl regăsim în jurământul parlamentarilor . Deputaţii noştri au cerut să apară în Constituţia Europei şi termenul ,,Dumnezeu”. Învăţământul laic – tot una cu cel ateu ? În învăţământul laic , biserica nu are nici un ames tec . Cu toate acestea , în Occidentul secularizat există libertatea de a alege manualul pentru ori ce disciplină , totul este explicat prin teoria creaţionistă , se susţine legătura dintre ştiinţă şi reli- gie . Mulţi savanţi au fost religioşi nu atei . Preotul profesor academician D.Stăniloae , conside- rat de savanţii europeni cel mai mare gânditor al secolului 20 , spunea : ,,...Cine nu-L vede pe Dumnezeu nu gândeşte până la capăt...” Biserica noastră majoritară fiind , şi tolerantă , nu face delimitări prin predarea religiei în şcoală . Ce ne va aduce intrarea în U.E. ? Scoaterea orei de religie în afara învăţământului de stat ,apare învăţământul confesional ? Personal cred că acestea sunt ,,bombe”ale nostalgicilor comu nismului , ignoranţi incurabil . În U.E.nu există modificări în privinţa învăţământului religios , concluzie trasă de preoţi profesori universitari în întâlnirile cu politicienii .Se urmăreşte recu- noaşterea licenţelor pe specialităţi , ori la ciclul primar , gimnazial , liceal nu se pune problema aceasta . Aşadar , aceste ore se vor păstra .A se vedea Grecia , Austria , Germania. C. Interacţiunea biserică-şcoală Care este relaţia între biserică şi şcoală ? Instructiv în amândouă instituţiile se învaţă despre Dumnezeu –legătura între Dumnezeu şi om şi invers , în cadrul competent , adecvat fiecărei instituţii . În ambele instituţii se îndrumează spre aplicarea învăţăturii –a aspectului instructiv în scopul educativ ( religios , moral ) prin pildele evanghelice şi rugăciuni . Elevii sunt preocupaţi de viaţa lor religioasă , de viaţa spirituală . Nu vă vine să credeţi poate dar îşi doresc să cunoască multe lucruri despre religie . Această dorinţă am constatat că există , din răspunsurile la întrebarea  Ce subiecte te interesează sau crezi că poţi afla de la profesorul de religie ? Răspunsuri : -Totul despre Dumnezeu , despre predicile apostolilor , viaţa lui Iisus -Postul Paştelui , Sf.Împărtăşanie , Iisus Hristos -Sf.Liturghie , vieţile sfinţilor -Obiceiurile şi tradiţiile altor ţări cum ar fi India , China -Mai multe despre viaţa călugărilor sau a maicilor şi despre mai multe minuni săvârşite în ţara noastră sau în alte ţări -Mai multe despre minunile dumnezeieşti din zilele noastre -Dumnezeu , iubirea faţă de Dumnezeu -Facerea lumii , sfinţi , toate schimbăriile bisericii , a oamenilor -Învierea Domnului , Adormirea Maicii Domnului , Naşterea Domnului -Faptele Mântuitorului şi ale sfinţilor de la care trebuie să luăm exemplu -Ce trebuie să facem pentru a ne dovedi buni creştini , cum să devenim oameni -Cum să-L iubim pe Dumnezeu -Cum să ne iubim unii pe alţii ( mai multe exemple din viaţa sfinţilor ) -Ce se întâmplă cu sufletul după moarte , viaţa veşnică , Judecata de apoi şi Apocalipsa -Despre încercările de unire ale bisericilor -Istoria creştinismului aşa cum e ea -Calea spre mântuire -Comportamentul în biserică , alte religii -Să aflăm mesajele ascunse ale Bibliei , cum putem dobândi o credinţă fierbinte în Dumnezeu -Cum să mă feresc de greutăţi -Aş vrea să ştiu dacă sunt adevărate blestemele , dacă într-adevăr există suflete care încă bântuie prin casele oamenilor , despre case bântuite dacă există , să ni se vorbească -Reîncarnarea , lumea de dincolo , raiul , iadul Pentru a-mi realiza o evaluare din partea elevilor , vă voi prezenta câteva răspunsuri ale unui elev participant la ora de religie , dar de confesiune baptistă : 1.Mergi la biserică ? –Da , la biserica baptistă 2.De ce ? Să stau în faţa Domnului 3.Preotul de la biserica la care mergi te-a ajutat vreodată ( o situaţie grea , schimbarea comporta mentului în bine , etc .) ?-Nu m-am adresat unui preot , fiindcă nu este şi nici nu am avut probleme 4.Eşti de acord să mergi cu colegii de clasă , organizat pentru a te mărturisi şi a te împărtăşi ?-Nu , deoarece nu am făcut-o niciodată 5.Pentru aceasta eşti de acord să ţii post ?-Da . Chiar mai mult de o săptămână dar nu e post în familia mea 6.Părinţii tăi îţi dau voie să mergi la biserică ?-Da , merg împreună cu ei şi singur mereu . Concluziile acestui chestionar : 1.Baptiştii ştiu să atragă copiii şi familia la biserică 2.Nu este o obligaţie ci o plăcere 3.Faptul că acest copil doreşte să ţină post înseamnă că participă la orele de religie în şcoală 4.Îi plac orele de religie 5.Îşi doreşte să îmbrăţişeze din obiceiurile religiei ortodoxe dar îndoctrinarea baptistă a fami- liei îl opreşte 6.Prezenţa preotului în şcoală este necesară , pentru a completa strădania profesorului de religie Dragilor , profesorul de religie este pentru a preda religia , dar cred că misiunea preotul este aceea de a pune în practică cu elevii , familia lor cele predate la orele de religie . Nu profeso rul de religie trebuie să le facă pe toate acestea . Dacă profesorul trebuie să –i ducă pe elevi la bi serică pentru administrarea Sfintelor Taine ale Mărturisirii şi Împărtăşaniei , rolul preotului este acela de a le obţine pe toate fără implicare ? Cred că şi preotul are datoria de a veni în mijlocul elevilor , de a-i lămuri să meargă la biserică , de a se bucura de binefacerile unirii cu Hristos prin Sf.Taine , nu numai de a se acoperi de hârtii şi ordine ! Asadar, profesorul de religie credem ca poate fi un profesionist in sistemul de invatamant si chiar mai mult de atat. Este chemat ca sfant intre oameni, copii, parintii acestora, colegi de cancelarie, avand menirea sa insufle credinta in Dumnezeu. Competentele stiintifice si de specialitate, aptitudinile psihopedagogice, metodice, constiinta profesionala, toate, conditioneaza cresterea eficientei procesului de invatamant. Cred ca prin acest eseu am raspuns si la tema II.I.1.2.3.4. BIBLIOGRAFIA 1.prof.Picoş Mihaela Ara:Omul fără rădăcini ;Dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de lume ;Rugăciunea în viaţa tinerilor ;Rolul Bisericii în formarea religios-morală a elevilor ;Familie-şcoală-Biserică ;Biserica la început de mileniu ;Învăţământul religios în lume ;Ignorarea religiei-o formă de analfabetism ;Educaţia religioasă între chemare şi educaţie sfântă ;Statutul religiei şi instrucţia şcolară ;Ora de religie între sacralizare şi desacralizare ;Evaluarea predării orei de religie ;Metoda de predare a religiei ;Să regăsim o pedagogie care ne arată ceea ce ne depăşeşte ;Pedagogia Mântuitorului ;Cum să conduci copilul la Hristos ;Pedagogia Sf.Ioan Hrisostom ;Tactul pedagogic al profesorului de religie : metodologie didactică , proiectare şi evaluare 2. Bontaş Ioan ,,Pedagogie” ,ed. Bic All , Bucureşti 2001 3. Coman Vasile ,,Religie şi caracter” , Oradea , 1992 4.Cristea Sorin ,,Dicţionar de pedagogie” , ed.Litera , Bucureşti 2000 5. Cucoş Constantin ,,Psihopedagogia” , ed. Polirom , Iaşi , 1998 6. idem ,, Educaţia religioasă” , ed.Polirom , Iaşi , 1999 7. Dan Elena ,,Şcolarul şi particularităţile vârstei lui” , ed.Medicală , Bucureşti , 1986 8. Ghibu Onisifor ,,Despre educaţie” , Oradea , 1995 9. Ionescu C.Marin pr. ,,Creşterea religiosă morală a copiilor”,ed.Librăriei Max Kendler 10. Meyer Genevieve : ,,De ce şi cum evaluăm”,ed.Polirom , Iaşi , 2000 11. Popescu Anastasia : ,,Cum să-i învăţăm pe copii religia” , ed.Anastasia , Bucureşti , 1995 12. Popescu Ion ,,Prietenii noştri de la catedră”,ed.Didactică şi Pedagogică , Bucureşti ,1982 13. Sf.Scriptură , ed.IBMBOR , Bucureşti , 1998 14. Stoica Marin ,,Pedagogie şi psihologie” , ed.Gh.Alexandru , Craiova , 2001 15. Stoica Adrian ,,Evaluarea curentă şi examenele” , ed.ProGnosis , Bucureşti 2001 16. Sebu ,,Metodica predării religiei” ,ed. Reîntregirea , Alba-Iulia , 200
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.